Badania żywności, suplementów diety i pasz

BADANIA ŻYWNOŚCI, SUPLEMENTÓW DIETY I PASZ Olej rzepakowy wolne kwasy tłuszczowe w przeliczeniu na kwas oleinowy, zanieczyszczenia nierozpuszczalne, kwas dokozenowy (erukowy), fosfor, liczba jodowa, liczba nadtlenkowa, woda, liczba zmydlania  Witaminy Witamina C,  Witamina A, Witamina B1, Witamina B2, Witamina B6, Witamina E Teobromina Aflatoksyny Pestycydy  Badania pasz (sucha masa dla mieszanek paszowych, sucha masa dla kiszonek Read more about Badania żywności, suplementów diety i pasz[…]

Analiza wody pitnej

ANALIZA WODY PITNEJ Oferujemy Państwu badania wody pitnej na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, oz. 417 wraz z późniejszymi zmianami). Pakiet 1: Badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wody barwa, mętność, pH w temperaturze 20°C, przewodność Read more about Analiza wody pitnej[…]

Woda powierzchniowa i podziemna

WODA POWIERZCHNIOWA I PODZIEMNA Wodę powierzchniową i podziemną analizujemy w zakresie: substancji nieorganicznych –  Azot amonowy Biologiczne zapotrzebowanie na tlen Brom Chemiczne zapotrzebowanie na tlen Chlorki Chrom Przewodnictwo elektrolityczne Cyjanki (związki kompleksowe) Cyjanki (wolne) Cyjanki (ilość całkowita) Analiza tlenu rozpuszczonego Tłuszcze, oleje, smary Formaldehyd Fluorki Twardość Bilans jonowy (z wyszczególnieniem jonów) Ca,Mg,Na,K,NH4,SO4,Cl,PO4,NO3 Metale Żelazo Azotany Read more about Woda powierzchniowa i podziemna[…]

Badania gleby

BADANIA GLEBY Glebę analizujemy w zakresie: Związki nieorganiczne: Metale, Fosfor ogólny (całkowity), Ph, Arsen, Związki organiczne: Formaldehyd, WWA (16 związków: Naftalen, Acenaftylen, Acenaften, Fluoren, Fenantren, Antracen, Fluoranten, Piren, Benzo[a]antracenChryzen, Benzo[b]fluoranten, Benzo[k]fluoranten, Benzo[a]piren, Dibenzo[a,h]antracen,  Indeno[1,2,3-cd]piren , Benzo[g,h,i]perylen), Pestycydy.  

Badania środowiskowe

W naszych laboratoriach wykonywane są jakościowe i ilościowe pomiary zanieczyszczeń środowiskowych, w tym pestycydów w żywności, glebie i wodzie z wykorzystaniem HPLC-MS/MS oraz GC-MS. Oferujemy szeroki zakres badań środowiskowych w oparciu o obowiązujące rozporządzenia. Wykonujemy badania wody powierzchniowej i podziemnej, gleby, osadów ściekowych oraz ścieków. Badania Gleby Wykonujemy badania gleby w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Read more about Badania środowiskowe[…]