Zapytanie Ofertowe nr Zdrochem/2017/01 z dnia 22.01.2017

Zapytanie Ofertowe nr Zdrochem/2017/01 W związku z realizacją projektu pt.: „Opracowanie inteligentnej automatycznej metody pomiaru benzo[a]pirenu oraz innych pochodnych benzenu w powietrzu atmosferycznym charakteryzującą się niską granica wykrywalności” przez: „ZDROCHEM” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie Oddział w Chobrzanach w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, oś priorytetowa II: Read more about Zapytanie Ofertowe nr Zdrochem/2017/01 z dnia 22.01.2017[…]

Zapytanie ofertowe 16 grudnia 2015 r.

Zapytanie Ofertowe nr: Zdrochem/ POIR 2.3.2 /02

Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

 W związku z realizacją projektu pt.:

Opracowanie inteligentnego bezkontaktowego czujnika wykrywającego stopień przejrzenia owoców przeznaczonych do przechowywania oraz umożliwiającego wykonanie inspekcji zdalnej bezkontaktowej w celu wykrycia chorób przechowalniczych owoców magazynowanych w warunkach chłodniczych”.

 przez: Zdrochem sp. z o.o.

[…]

Zapytanie ofertowe 05 listopada 2015 r.

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie wyrobów medycznych i postaci farmaceutycznych na bazie biopolimerów i polipeptydów umożliwiających skuteczną terapię Zespołu Stopy Cukrzycowej”.

w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

[…]