Badania środowiskowe

W naszych laboratoriach wykonywane są jakościowe i ilościowe pomiary zanieczyszczeń środowiskowych, w tym pestycydów w żywności, glebie i wodzie z wykorzystaniem HPLC-MS/MS oraz GC-MS.

Oferujemy szeroki zakres badań środowiskowych w oparciu o obowiązujące rozporządzenia. Wykonujemy badania wody powierzchniowej i podziemnej, glebyosadów ściekowych oraz ścieków.

Badania Gleby

Wykonujemy badania gleby w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 9 września w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Woda powierzchniowa i podziemna

Wykonujemy badania wody powierzchniowej i podziemnej w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002r, poz. 1728)

Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1550) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 143, poz. 896)