Badania gleby

BADANIA GLEBY

Glebę analizujemy w zakresie:

Związki nieorganiczne: Metale, Fosfor ogólny (całkowity), Ph, Arsen,

Związki organiczne: Formaldehyd, WWA (16 związków: Naftalen, Acenaftylen, Acenaften, Fluoren, Fenantren, Antracen, Fluoranten, Piren, Benzo[a]antracenChryzen, Benzo[b]fluoranten, Benzo[k]fluoranten, Benzo[a]piren, Dibenzo[a,h]antracen,  Indeno[1,2,3-cd]piren , Benzo[g,h,i]perylen), Pestycydy.