Analiza wody pitnej

ANALIZA WODY PITNEJ

Oferujemy Państwu badania wody pitnej na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, oz. 417 wraz z późniejszymi zmianami).

Pakiet 1: Badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wody

barwa, mętność, pH w temperaturze 20°C, przewodność w temperaturze 25°C, twardość ogólna, chlorki, azotany i azotyny, jon amonowy, żelazo, mangan

Pakiet 2: Podstawowe badanie mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia

ogólna liczba mikroorganizmów, ogólna liczba bakterii chorobotwórczych (bakterie z grupy coli oraz bakterie kałowe)

Pakiet 3: Dodatkowe badania parametrów wody przeznaczonej do spożycia

BZT5 , ChZT5, siarczany, indeks nadmanganiowy, chlor wolny, tlen rozpuszczony, zapach, smak