Zapytanie ofertowe 05 listopada 2015 r.

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie wyrobów medycznych i postaci farmaceutycznych na bazie biopolimerów i polipeptydów umożliwiających skuteczną terapię Zespołu Stopy Cukrzycowej”.

w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

W załączeniu przekazuje przedmiot zamówienia.

Miejscem składania ofert jest (ul. Żwirki i Wigury 101, lok. 2.15, 02-089 Warszawa). Oferty można również przesłać na adres e-mail: ekurek”@”zdrochem.pl , ekurek.zdrochem”@”gmail.com .

Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2015 roku o godzinie 15.00.

Oferta musi zawierać cenę jednostkową za wykonanie opisanych w ofercie zadań oraz cenę jednostkową dla jednej substancji czynnej w każdym zadaniu.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zapytanie Ofertowe

Wzór odpowiedzi

Warszawa: dnia 05.11.2015 r.

Miło nam poinformować, że w ramach zapytania ofertowego nr: Zdrochem/POIR 1.1.1/01 spółki Zdrochem Sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu: „Opracowanie wyrobów medycznych i postaci farmaceutycznych na bazie biopolimerów i polipeptydów umożliwiających skuteczną terapię Zespołu Stopy Cukrzycowej” z dnia: 05.11.2015 zostało wyłonionych dwóch wykonawców.

Do realizacji zadnia związanego z określeniem cytotoksyczności wybranych substancji czynnych został wybrany Warszawski Uniwersytetu Medycznego.

Do realizacji zadania związanego z badaniem wpływu wybranych substancji czynnych na replikację wirusa opryszczki typu 2 (HSV-2) w warunkach in vitro zostało wybrane Małopolskiego Centrum Biotechnologicznego UJ.

Warszawa: dnia 20.11.2015