Zapytanie Ofertowe nr Zdrochem/2017/01 z dnia 22.01.2017

Zapytanie Ofertowe nr
Zdrochem/2017/01
W związku z realizacją projektu pt.:
„Opracowanie inteligentnej automatycznej metody pomiaru benzo[a]pirenu oraz innych pochodnych benzenu w powietrzu atmosferycznym charakteryzującą się niską granica wykrywalności”
przez: „ZDROCHEM” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie Oddział w
Chobrzanach
w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,
oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”
zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług
badawczo‐rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

W załączeniu przekazuje przedmiot zamówienia.

Miejscem składania ofert jest „ZDROCHEM” Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie
oddział w Chobrzanach
ul. Chobrzany 188,
Samborzec 27‐650.

Oferty można również przesłać na adres e-mail: info”@”zdrochem.pl ,

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2017 roku.

Oferta musi zawierać cenę  za wykonanie opisanych w ofercie zadań oraz okres realizacji.

Zapytanie_2017_01_22_BON_Zdrochem

Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_2017_01_22_BON_Zdrochem

Zalacznik_nr_2_Zestawienie_kosztow_2017_01_22_BON_Zdrochem


Wybór oferenta:

W dniu 30.01.2017 r. Zamawiający ZDROCHEM Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania projektu „Opracowaniu metodyki pomiarów oraz prototypu sensora monitoringu surowców dla gorzelni pod kątem występowania pleśni” w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W załączeniu znajduje się protokół z wyboru oferty.

Protokół z wyboru oferenta