Zapytanie ofertowe 05 listopada 2015 r.

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie wyrobów medycznych i postaci farmaceutycznych na bazie biopolimerów i polipeptydów umożliwiających skuteczną terapię Zespołu Stopy Cukrzycowej”.

w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

[…]